Los jij mee de ruimtelijke uitdagingen van morgen op?

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) wordt momenteel opnieuw samengesteld. De gemeente is op zoek naar personen die zich kandidaat willen stellen. De GECORO is een politiek onafhankelijke adviesraad voor ruimtelijke ordening op niveau van de gemeente.

Kandidaat stellen

Heb je zin om het ruimtelijk beleid voor de komende zes jaar mee uit te stippelen? Stuur dan je kandidatuur samen met een motivatiebrief en een kopie van je diploma(‘s) uiterlijk op vrijdag 31 mei 2019 naar het college van burgemeester en schepenen, Verbertstraat 3, 2900 Schoten.

De ingezonden kandidaturen worden door de gemeenteraad beoordeeld. Daarna duiden ze een voorzitter, de leden, hun plaatsvervangers en een vaste secretaris aan. Deze GECORO blijft minstens werken tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024. We verwachten van de kandidaten dus een inzet voor een langere periode.

Wat doet de GECORO?

De GECORO adviseert de gemeenteraad en het schepencollege over belangrijke overwegingen die gemaakt moeten worden in verband met alle aspecten van ruimtelijke ordening.

  • Concreet gaat het dus onder andere over het adviseren van ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen.
  • Verder heeft de GECORO ook een belangrijke taak bij het opmaken van het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan.
  • Tot slot kan de GECORO adviezen geven over omgevingsvergunningen of andere zaken die een link hebben met ruimtelijke ordening.

Samenstelling

De GECORO bestaat uit twee groepen:

  1. Vertegenwoordigers uit het verenigingsleven binnen de gemeente. Deze vertegenwoordigers zijn bijvoorbeeld actief in één of meer milieu- en natuurverenigingen, verenigingen van werkgevers of zelfstandigen, verenigingen van handelaars, verenigingen van cultuur en erfgoed, jeugdverenigingen of verenigingen van sport, recreatie en toerisme.
  2. Deskundigen die voeling hebben met de ruimtelijke ontwikkeling van Schoten of veel kennis hebben over ruimtelijke thema’s: architectuur, erfgoed, buurtontwikkeling, mobiliteit, inspraak en participatie… Bij het indienen van je kandidatuur is het belangrijk om aan te tonen dat je inzicht en expertise hebt in ruimtelijke ordening. Vermeld dus zeker je competenties, professionele of beleidsmatige ervaring en opleidingen die je volgde.

Vergaderingen GECORO

De GECORO vergadert minstens twee keer per jaar en gemiddeld vijf keer per jaar op een vaste weekavond (meestal maandag). Een lid van de GECORO ontvangt een onkostenvergoeding van 150 euro per zitting. De voorzitter ontvangt 300 euro.

Terug naar nieuwsoverzicht