Bekendmaking meldingsakte Fluitbergstraat 87 en 89

Omgevingsloket nummer: OMV_2019136513

Aanvrager: Tom Kelderman namens IMMO A&K BVBA en Luc Van De Walle namens PROJECTVISIE NV

Aard aanvraag: Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Korte omschrijving: De melding van een nieuwe inrichting

Beslissende overheid: College van burgemeester en schepenen

Datum aktename: 5 november 2019

Aard aktename: Aktename

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Fluitbergstraat 87 en 89 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie C 102 C3 en (afd. 2) sectie C 102 B3.

Het dossier ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Grondgebiedzaken, Verbertstraat 3 te Schoten.

Mogelijkheid tot indienen beroep:

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze aktename als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf de datum van de eerste dag van aanplakking. Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

- het college van burgemeester en schepenen

- de persoon die de melding heeft verricht (u vindt het adres van deze laatste in de aktename).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;