Openbaar onderzoek Ontwerp Project-MER (OMV_2020026085): rechteroever Albertkanaal

De Vlaamse waterweg diende een omgevingsvergunningsaanvraag in bij de Vlaamse overheid voor de vernieuwing van de rechteroever van het Albertkanaal tussen de gebouwen van de VDAB in de Metropoolstraat en de brug van den Azijn.

Om de mogelijke effecten van deze aanvraag op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is er een ontwerp Project-MER aan de aanvraag toegevoegd. Een eerste stap daarin is de terinzagelegging van de volledig verklaarde Project-MER. In dit document vindt u onder meer een beschrijving van de aangevraagde werken en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten beschreven en bestudeerd zullen worden.

Vanuit uw kennis van de omgeving kunt u de milieueffecten aangeven die volgens u extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

Het Ontwerp Project-MER kan van 6 mei  2020 tot en met 4 juni 2020 tegelijkertijd via de volgende kanalen geraadpleegd worden:

  • Op het gemeentehuis van de gemeente Schoten, Verbertstraat 3, 2900 Schoten
  • Voor meer info:
    DEPARTEMENT OMGEVING, afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)
    GOP.omgeving@vlaanderen.be
    02 553 79 97

U moet uw reactie binnen een wettelijke termijn van 30 dagen (uiterlijk op 26 mei) bezorgen op volgende manieren:

  • Analoog per brief op het volgende adres: college van burgemeester en schepenen van de gemeente Schoten, Verbertstraat 3, 2900 Schoten.
  • Digitaal via het omgevingsloket