Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Amazonendreef 18

Omgevingsloket nummer: OMV_2020069706

Aanvrager: de heer David Goossens

Aard aanvraag: stedenbouwkundige handelingen

Korte omschrijving: bouwen van een carport en tuinaanleg

Locatie: Amazonendreef 18, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie D 317 B10 en (afd. 1) sectie D 357 R4

Beslissende overheid: College van burgemeester en schepenen

Datum beslissing: 17 september 2020

Aard beslissing: Weigering

Mogelijkheid tot inzage: bij de dienst grondgebiedzaken, Verbertstraat 3, 2900 Schoten

Mogelijkheid tot indienen beroep:

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze aktename als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename. Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen. Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie. Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan: - het college van burgemeester en schepenen - de persoon die de melding heeft verricht (u vindt het adres van deze laatste in de aktename). Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens: 1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;