Tankslag

Stookolietanks (ook huisbrandolie-, mazout- of gasolietanks genoemd) moeten lekdicht zijn. Hiervoor is een veiligheidskeuring vereist. Een groene dop betekent dat de stookolieleverancier je tank mag vullen, rood betekent dat de keuring negatief was. In geen geval mag dan brandstof geleverd worden.

Stookolietanks die niet meer gebruikt worden, ontsnappen dikwijls aan die keuringen. Door een lek of condensatie kan er water in je tank terechtkomen en dan gaat ze doorroesten. Vermijd hoge kosten door een lekkende stookolietank en doe mee met de actie tankslag. IGEAN organiseert jaarlijks zo’n samenaankoop om stookolietanks te saneren. Informeer bij de milieudienst of er een tankslag zal doorgaan en laat je op de (vrijblijvende) wachtlijst zetten.

Een stookolietank buiten gebruik stellen moet gebeuren door een erkende firma.

Opgelet: als je tank effectief lekt, is er sprake van bodemverontreiniging en moet er onmiddellijk een bodemonderzoek gebeuren. Dat kan eventueel leiden tot bodemsanering. Dit gebeurt door deskundigen en firma’s die hiervoor bevoegdheid kregen van OVAM. Het is verplicht om de milieudienst en de burgemeester op de hoogte te stellen bij bodemverontreiniging.

Meer info vind je op www.ovam.be