Financiële steun

Wie financiële moeilijkheden ondervindt, kan terecht bij het OCMW voor hulp. Bij iedere hulpvraag zal er eerst een sociaal en financieel onderzoek gebeuren. Er wordt onderzocht of er bepaalde rechten of andere sociale voordelen nog niet zijn uitgeput.

Op basis van dit onderzoek zal de maatschappelijk werk(st)er een hulpverleningsvoorstel doen aan het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Het OCMW kan financiële steun geven voor verschillende zaken (bijvoorbeeld: tussenkomst in energiekosten, schoolfacturen, medische of farmaceutische kosten...).

Steunnorm

Naast een eenmalige vorm van financiële steun kan het OCMW ook een maandelijkse aanvullende steun toekennen.

Indien je inkomen onder een bepaalde grens ligt en indien uit een sociaal en financieel onderzoek blijkt dat je inkomen onvoldoende is om van te leven, kan het bijzonder comité voor de sociale dienst beslissen om aanvullende steun toe te kennen.

Leefloon

Het leefloon is een uitkering waar je recht op hebt als je geen of een te laag inkomen hebt. Het inkomen is niet alleen je loon, maar ook andere inkomsten of een vervangingsinkomen zoals werkloosheidsuitkering of ziektevergoeding.

Bedragen leefloon per maand (vanaf 1 augustus 2022)

 • Categorie 1 (samenwonend): 758,64 euro
 • Categorie 2 (alleenstaand): 1.137,97 euro
 • Categorie 3 (gezinslast): 1.537,90 euro

Wie kan leefloon aanvragen?

 • Je verblijft in België
 • Je bent Belg of
  • Burger van de Europese Unie of familielid van een burger van de Europese Unie en hebt het recht om meer dan 3 maanden in België te verblijven
  • Vreemdeling, ingeschreven in het bevolkingsregister
  • Erkend vluchteling
  • Subsidiair beschermd
  • Staatloze
 • Je bent ouder dan 18 jaar of
  • Jonger dan 18 en gehuwd
  • Jonger dan 18 en je bent zwanger of hebt kinderen
 • Je hebt alle andere sociale uitkeringen aangevraagd waar je recht op hebt
 • Je bent bereid om te werken, tenzij dit niet kan omwille van je gezondheid

Wat moet je doen om leefloon te krijgen?

Een leefloon krijg je nooit zomaar. Bij de toekenning van een leefloon wordt een Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) ondertekend. In dit contract staan afspraken tussen jou en het OCMW. De maatschappelijk werk(st)er maakt dit samen op met jou.