Woningkwaliteit

Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle woning. Daarom moet elke woning aan een aantal minimale veiligheids- en gezondheidsnormen voldoen. Deze normen zijn opgenomen in de Vlaamse Wooncode.

Woningonderzoek

Huurders

Voel je je niet veilig in de woning die je huurt of huur je een woning met gebreken? Ontdek op de website van Wonen Vlaanderen welke stappen je kan ondernemen.

Daarnaast kan de huurdersbond je helpen om geschillen met je verhuurder op te lossen en het dossier op te volgen. Vanuit het woonloket van de gemeente kan je gratis doorverwezen worden naar de huurdersbond voor juridisch advies. Je zal er een doorverwijsbrief krijgen waardoor je geen lidmaatschap aan de huurdersbond hoeft te betalen.

Verhuurders

Heb je vragen over de kwaliteit van een woning die je verhuurt? Ontdek op de website van Wonen Vlaanderen of de huurwoning in orde is. Met een conformiteitsattest kan je aan potentiële huurders aantonen dat de woning voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen.

Verder kan je je ook laten bijstaan door 'Verenigde Eigenaars'.

Conformiteitsattest

Als je een woning (een zelfstandige woning of een kamer of studentenkamer) verhuurt in het Vlaams Gewest, moet je ervoor zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde normen. Als eigenaar-verhuurder kun je bij de gemeente een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de normen voldoet. Het attest is geen verhuurvergunning, maar met het conformiteitsattest kun je aan potentiële huurders wel aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoet aan de kwaliteitsnormen van de Vlaamse wooncode. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld.

Voor wie?

Enkel de verhuurder kan het conformiteitsattest aanvragen. Het attest is eveneens verplicht bij de opheffing van een besluit tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid van de woning.

Voorwaarden

Er kan enkel een conformiteitsattest uitgereikt worden als de woning aan volgende voorwaarden voldoet:

  • De woning scoort minder dan 15 strafpunten op het technisch verslag.
  • Vanaf 2021: afhankelijk van het aantal opmerkingen per categorie op het technisch verslag.
  • De woning voldoet aan de rookmelderverplichting van 1 juni 2012.
  • De woning is niet onbewoonbaar.

De woning mag niet verhuurd worden, als ze niet voldoet aan de vereisten en normen, zoals vermeld in art. 5 van de Vlaamse Wooncode.

Hoe aanvragen?

Het conformiteitsattest kan aangevraagd worden bij het woonloket of digitaal via de website van IGEAN.

Kostprijs

Het conformiteitsattest is gratis in Schoten.

Ongeschikte en onbewoonbare woningen

Elke woning die in Vlaanderen wordt verhuurd, moet aan bepaalde kwaliteitsnormen op vlak van veiligheid, gezondheid, oppervlakte en basiscomfort voldoen. Wanneer de woning niet aan deze normen voldoet, kan de burgemeester de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaren.

Voor wie?

Als bewoner van een ongeschikte of onbewoonbare woning kan je bij de gemeente een onderzoek tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid aanvragen. De gemeente of een derde (OCMW, buur, sociale woonorganisatie…) kan ook een verzoek indienen. Het is aangewezen om de eigenaar of verhuurder van de woning eerst schriftelijk op de hoogte te brengen van de problemen. De gemeente beschikt over modelbrieven waarin de bewoner zijn klachten aan de eigenaar kan overmaken.

Voorwaarden

Alleen woningen of kamerwoningen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen (art. 5 van de Vlaamse Wooncode) voldoen, kunnen ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard worden.

Onderzoek van de woning en beslissing

  • De gemeente of partner IGEAN voert een vooronderzoek uit in de woning. De gebreken worden afgetoetst aan de hand van een checklist op basis van de Vlaamse Wooncode.
  • Na het onderzoek ter plaatse maakt de woningonderzoeker een fotoverslag of technisch verslag op.
  • Elke woning die door de burgemeester ongeschikt en/of onbewoonbaar is verklaard, wordt opgenomen op de Vlaamse Inventaris van Ongeschiktheid en Onbewoonbaarheid (VIVOO).

Wat bij acuut gevaar?

Als een woning een acuut gevaar vormt voor de openbare veiligheid of de openbare gezondheid kan de burgemeester kiezen voor de toepassing van artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet. De burgemeester kan in toepassing hiervan alle maatregelen nemen die hij noodzakelijk vindt. Bijvoorbeeld een bevel tot ontruiming, een bevel om muren te stutten of een onbewoonbaarverklaring.